ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ-

ਝਾੜੀ ਬੈਠੀ ਚਿੜੀ

ਝੂਟੇ ਦਵੇ ਹਵਾ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ