ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ

ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਮਹਿਕ…

ਸਾਂਝੀ ਧੁੱਪ ਹਵਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ