ਕੋਈ ਭਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਬੇਬੇ ਬੈਠ ਉਡੀਕੇ

ਬੋਲੇ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ