ਵਿਕਾਸ ਬੱਤੀਆਂ –

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਹਨੇਰਾ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ