ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚਾਲ

ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ