ਬਰਸਾਤੀ ਘਾਅ

ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ

ਪਗਡੰਡੀ ਗੁੰਮ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ