ਟੀਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਊਤ

ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਨ੍ਹੇ

ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ