ਬੱਚਾ ਕੱਢੇ ਸਵਾਲ

ਮਾਂ ਗਿਣਾਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਪਿਤਾ ਲਾਵੇ ਹਿਸਾਬ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ