ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਇਕੂ ‘ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹਾਇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹਾਇਗਾ ਕਿਰਤ ‘ਕੁਦਰਤ ਸਿਰਜੇ ਹਾਇਕੂ’ ਵੇਖਣ ਲਈ ‘ਹਾਇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ’ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਗ ‘ਤੇ ਫੇਰੀ ਪਾਓ ਜੀ।

ਜਾਂ

http://haigapunjabi.wordpress.com

ਧੰਨਵਾਦ

ਸਾਥੀ