ਬੱਛਾ ਮਾਰੇ ਪੂੰਛ –

ਤੂੜੀ-ਹਰੇ ਦਾ ਕੁੰਡ

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲੇਰੀਆਂ

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ