ਹਰੇ ਡਕਾਨੂੰ …

ਡੇਕ ਬੱਝੀ ਬੱਕਰੀ

ਚਰੇ ਡਕਾਨੂੰ

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ