ਅੰਬਰੀ ਕੂੰਜਾਂ

ਭਾਲਣ ਰਿਜ਼ਕ

ਉਡਣ ਪਾਲ਼ੋ-ਪਾਲ਼

ਅਕਬਰ ਸਿੰਘ