ਨਵ-ਜੰਮੇ ਪੱਤੇ

ਟਹਿਣੀ ਬਹਿਕੇ ਚਿੜੀਆਂ

ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਰੀ ਦੇਣ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ