ਵੇਹੜੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ

ਉਪਰ ਬੋਲਣ ਚਿੜੀਆਂ

ਹੇਠਾਂ ਖੇਲਣ ਕੁੜੀਆਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ