ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ

ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ

ਬਾਕੀ ਥਾਂਈ ਹਨੇਰਾ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ