ਆਈਸ਼ਰ ਧੁਕ-ਧੁਕ

ਜ਼ੀਟਰ ਘੀਂ-ਘੀਂ

ਸੁਰ ਮੈਸੀ ਰਸ-ਭਿੰਨੀ

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ