ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਮਕਾਣ…

ਵੱਢੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ਼

ਮਿਰਗ ਫੂਹੜੀ ਆਏ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ