ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ

ਬੱਤੀ ਜਾਊਗੀ

ਪੂਰੇ 8 ਵਜੇ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ