ਇੱਜੜ ਚਾਰਦੇ ਬੱਚੇ

ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ

ਬੈਠੇ ਟਾਵਰ ਛਾਵੇਂ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ