I’m not a model,’

The young barmaid’s T-shirt says

‘I just look like one.’

Borut Zopancic

ਮੈ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ’

ਬਾਰਮੇਡ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ

ਬੱਸ ਲਗਦੀ ਹਾਂ

ਬੋਰਟ ਜ਼ੁਪਾਂਚਿਚ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

ਨੋਟ: barmaid = ਸ਼ਰਾਬਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ