at my poor hovel

there’s one thing I can offer –

small mosquitoes

Basho

ਅਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕੁੱਲੀ ਵਿਚ

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾਂ

ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੱਛਰ

ਬਾਸ਼ੋ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ