ਕਾਹ ਤੋਂ ਗੱਡਿਆ ਡਰਨਾ ?

ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਡਰਦੇ

ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ