ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੱਨੀਆਂ

ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ

ਸਤਵਰਗ ਖਿੜੇ ਦੇ ਖਿੜੇ

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ

ਨੋਟ: ਸਤਵਰਗ = ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ