ਪਾਨ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ

ਅਸ਼ਟਾਇਲ ਬਿਹਾਰੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ