ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਬਹਿਕੇ

ਦੁਖ-ਸੁਖ ਫੋਲਣ

ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ

ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ