ਝੁੰਡ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ

ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨਿੰਮ ਟਾਹਲੀ

ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਰੀਂ ਕਿੱਕਰੀਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ