ਲਿਖਦੀ ਲਿਖਦੀ

ਪੈਨਸਲ ਘਸਗੀ

ਕੋਨਾ ਸਫੇ ਦਾ ਖਾਲ੍ਹੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ