ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਾਠ ਸ਼ੋਰ

ਉਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀ

ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਰ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ