ਬਾਪੂ ਸਾਂਭੇ ਸੰਦ

ਹੀਅਰਿੰਗ-ਏਡ ਐਨਕ

ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਦੰਦ

ਬਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ