ਬਚਪਨ ਟੋਲ੍ਹੇ

ਮਾਂ ਫਰੋਲੇ ਧੀ ਦੇ

ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ