ਖੜ੍ਹਾ ਸੋਚਾਂ ਇਹ

ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ

ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਸੜਕ

ਅੰਬਰੀਸ਼