ਕਾਲ਼ੀ ਕੋਇਲ ਕੂਕੇ…

ਹਰੇ ਕਚੂਰ ਅੰਬ

ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਸੰਧੂਰੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ