ਟੀਚਰ ਖੈਡਣ ਤਾਸ਼

ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ਼ੇ

ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ