ਪਰਦੇਸ ਵਸੰਦਿਆਂ ਨੂੰ

ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਗਵਾਂਢੀ

ਹੋਗਿਆ ਬਾਪੂ ਸੁਰਗਵਾਸ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ