ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ

ਬਨੇਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਾਂ

ਆਗੀ ਮੁੱਠੀ ਚ ਜਾਨ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ