ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸੱਖਣੀ

ਬਾਲਕਨੀ ਸੜਕ ਵੱਲ

ਲਾਲ-ਪੱਥਰੀ ਕੋਠੀ

ਅੰਬਰੀਸ਼