ਧੁੱਪ ਚ ਖੜ੍ਹਾ

ਸੁਰਖ ਫੁੱਲ ਪਹਿਨਕੇ

ਛਾਂ ਦੇਵੇ ਗੁਲਮੋਹਰ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ