ਬਿਆਈਆਂ ‘ਚੋਂ ਟਪਕੇ ਖੂਨ

ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਕੇ

ਸੋਚੇ ਬਦਲੂ ਜੂਨ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ