ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਜਾਵੇ

ਭਾਰੇ ਫੌਜੀ ਟੈਂਕ

ਮੇਰੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਬੋਝ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ