ਜੁੱਤੀ ਚੀਕੂੰ ਚੀਕੂੰ

ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ

ਭੁਰਦੇ ਚਰੜ ਚਰੜ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ