ਪਰਦੇਸੀਂ ਕਾਂ

ਬਨੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ

ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ

ਦਰਬਰਾ ਸਿੰਘ