ਛਿੜਕ ਵਿਹੜਾ

ਮੰਜੀ  ਬੈਠਾ ਮੰਗੇ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲਾਸ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ