ਰੁੱਤ ਸਿਆਲ਼

ਮੈਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ

ਵਿਛੌਣਾ ਲਾਲ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਨੋਟ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ।