ਨੌਕਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ

ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ