ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਲਾਸ

ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਝੱਲੇ

ਦੁੱਧ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ