ਮਾਂ ਸਮਝਾਵੇ…

ਧੀਏ ਖਾ ਲੈ ਮੂੰਗਫਲ਼ੀ

ਕਾਜੂ ਖਾ ਲਊ ਰਾਜੂ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ