ਢਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ

ਬਨੇਰੇ ਬੋਲੇ ਕਾਂ

ਫਿਕਰੀਂ ਪਈ ਮਾਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ