ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਮਰਾ

ਕੰਧ ਤੇ ਲਟਕੇ

ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ