ਮਰਦਾਨੇ ਹੱਥ ਰਬਾਬ

ਚਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ

ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ

ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ