ਜੀ ਟੀ ਰੋਡਤੇ ਧੁੰਦ

ਗੱਡੇਤੇ ਚੜ੍ਹਗੀ ਗੱਡੀ

ਜਨੇਤੀ ਤੂੜੋ-ਤੂੜੀ

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ